oktober 12, 2016

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Aard van het Beestje


1. Definities

1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de gedragstherapeut zich verbindt jegens de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de hond/kat/konijn van die klant.

1.2. Gedragstherapeut: Tessa van Heumen, eigenaar van De Aard van het Beestje gevestigd te Schijndel.

1.3. Klant: eigenaar van de hond of kat, die de gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn/haar hond of kat of konijn.

1.4. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht. In het geval van een gedragsconsult is dit in de vorm van minimaal 1 huisbezoek en drie maanden nazorg per telefoon en/of e-mail. De contractperiode vervalt 3 maanden na het eerste huisbezoek.

 

2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de gedragstherapeut en de klant gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten.

2.2. Overeenkomsten komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken voor een consult.

2.3. Een bevestiging van een afspraak voor een consult geld inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

2.4. De gedragstherapeut zal alle door de klant verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.5. De gedragstherapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van de hond of kat het uitgangspunt is.

 

3. Uitvoering van de opdracht

3.1. De gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2. De klant dient de aanwijzingen van de gedragstherapeut op te volgen, en tijdens de contractperiode gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, gedragstherapeut en omgeving.

3.3. Honden of katten, welke onder behandeling staan van de gedragstherapeut worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten en gechipt te zijn.

 

4. Vergoedingen en afspraken

4.1. Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

4.2. Betaling dient contant aan het einde van het consult, of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.

4.3. Indien de klant een bevestigde afspraak eenzijdig afzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

4.4. Indien de klant een bevestigde afspraak annuleert i.v.m. ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruitbetaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

4.5. Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en klant kunnen tot minimaal 24 uur van tevoren door de klant worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen of wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

4.6. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de klant.

 

 

4.7. Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog ingepland wordt.

4.8. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. De gedragstherapeut zal in alle redelijkheid zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

5.2. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van ongewenst gedrag van de hond of kat. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies kan echter niet gegeven worden.

5.3. De advisering/behandeling van de gedragstherapeut leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. Deelname van de klant aan de gedragstherapie zowel tijdens het consult als daarbuiten geschiedt op eigen risico. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van zijn/haar hond of kat of konijn, conform het gesteld in het Burgerlijk Wetboek.

5.4. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/behandeling.

5.5. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond of kat of konijn geldig is.

 

6. Intellectueel eigendom en copyright

6.1. Alle door de gedragstherapeut verstrekte documenten, rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

7. Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

7.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.

7.2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.